Nieuws

Persbericht

Deontologische code voor kabinetsmedewerkers

De Ministerraad keurde, op voorstel van ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval, het voorontwerp van wet tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de ‘deontologische code voor openbare mandatarissen’ in eerste lezing goed. Die code is al van toepassing op overheidsbestuurders, openbare mandatarissen, kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs en wordt nu uitgebreid naar alle leden van de federale ministeriële…
Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden maakt stembureaus beter bereikbaar en het stemproces inclusiever

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden maakt 65.000 euro vrij voor gratis vervoer naar stembureaus voor personen met een handicap. Hiermee maakt ze stembureaus in 2024, een belangrijk verkiezingsjaar, beter bereikbaar.
Persbericht

Bijkomende instrumenten voor lokale besturen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit

De Federale Regering gaf minister Annelies Verlinden vandaag in tweede lezing groen licht voor het voorontwerp van wet bestuurlijke handhaving. Hiermee zullen lokale besturen malafide handelszaken, bijvoorbeeld waar drugsgeld wordt witgewassen, kunnen sluiten. Het is een bijkomende maatregel om het drugsgerelateerd geweld in ons land te bestrijden. 
Persbericht

Minister Annelies Verlinden versterkt de Scheepvaartpolitie van Antwerpen

De strijd tegen de drugscriminelen vraagt een integrale aanpak, waarin de politie een belangrijke rol speelt. Daarom heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden tussen september en december 2022 de Federale Scheepvaartpolitie van Antwerpen versterkt met 20 politiemensen, afgedeeld uit andere diensten van de Federale Politie. Hierdoor is de operationele capaciteit uitgebreid tot 114.
Persbericht

Minister Annelies Verlinden overlegt met vakbonden over geweld tegen hulpverleners

Minister Annelies Verlinden heeft een constructief overleg gehad met de vertegenwoordigers van de vakbonden ACV en ACOD van de brandweer. Ze deelt de bezorgdheid van de brandweerlieden en ambulanciers over de stijging in het aantal feiten van geweld, en de ernst van deze feiten. Daarom verspreidde ze een omzendbrief die alle initiatieven in de strijd tegen dat geweld bevat. Verder wil ze de straffen voor geweld tegen hulpverleners verstrengen, en de hulpverleners uitrusten met bodcyams. Minister…
Persbericht

Ministers Verlinden en Clarinval maken burgerpanels in de toekomst mogelijk

Vandaag, dinsdag 24 januari, werd in  de commissie Grondwet het wetsontwerp voor het organiseren van de loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels, georganiseerd op initiatief van de Kamer van volksvertegenwoordigers, goedgekeurd. Met dit wetsontwerp willen ministers van Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval het mogelijk maken om burgers nauwer te betrekken bij de politiek.
Persbericht

Politie rekruteerde vorig jaar 1.654 nieuwe inspecteurs

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden gaf in haar beleidsverklaring, in 2020, aan jaarlijks minstens 1.600 inspecteurs te willen aanwerven. Net als in 2021, is deze ambitie ook in 2022 gehaald. De Geïntegreerde Politie rekruteerde vorig jaar 1.654 aspirant-inspecteurs, waarvan ongeveer een kwart voor de Federale Politie. Mede dankzij deze aanwervingen zal de Federale Politie aan het einde van deze legislatuur het hoogst aantal medewerkers ooit tellen.
Nieuwsbericht

Politie neemt beveiliging van nucleaire sites over van Defensie

Vandaag lichtte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in het Parlement toe dat de Federale Politie de beveiliging van de nucleaire sites overneemt van Defensie. Dit is een belangrijke mijlpaal, want daarmee komt – na acht jaar – een einde aan de beveiliging van kritieke infrastructuren door militairen. Minister Annelies Verlinden dankt de Federale Politie voor het opnemen van de belangrijkste opdrachten, en Defensie voor de jarenlange steun en inzet.
Persbericht

22.000 maanden stadionverbod voor wangedrag in voetbalstadions

Meer dan 1.800 jaar aan stadionverboden en meer dan 900.000 euro aan geldboetes, dat is de balans van de sancties die de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken aan voetbalvandalen oplegde voor inbreuken gepleegd tijdens het voetbalseizoen 2021-2022. Hoewel er niet veel meer processen-verbaal zijn opgesteld dan in het pre-coronaseizoen 2018-2019, zijn de opgelegde sancties opmerkelijk zwaarder. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig…
Persbericht

Betere bescherming van onze politiemensen dankzij bodycams

De Ministerraad keurde vandaag, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, een voorontwerp goed dat het gebruik van bodycams door de politie regelt. De wet bepaalt wanneer en hoe politiemensen tijdens het politiewerk beeld- en geluidsopnames met bodycams kunnen maken. Die beelden kunnen zowel door burgers als politiediensten als bewijsstuk worden gebruikt. Daarenboven tonen onderzoek en verschillende proefprojecten aan dat het gebruik van bodycams voor een de-escalatie kan…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.