Persbericht

Maatregelen eerste fase zomerplan vastgelegd in ontwerp van ministerieel besluit

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legt het ontwerp van ministerieel besluit met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021.

Op het Overlegcomité van 11 mei 2021 is, in samenspraak met de experten, een eerste pakket met belangrijke versoepelingen vastgelegd. De beslissingen zijn vertaald in een ontwerp van ministerieel besluit, waarbij is gestreefd naar maximale consistentie en duidelijkheid. “We trachtten een eenduidig en helder systeem uit te werken, waarbij veel activiteiten in groepen van vier en vijftig zullen kunnen plaatsvinden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

"Deze opstap naar de zomer is een belangrijke mijlpaal voor de betrokken sectoren, en voor iedereen die uitkijkt naar meer sociale contacten. Met de versoepelingen bewaken we het evenwicht tussen waakzaamheid en vrijheid”, licht minister Verlinden de versoepelingen toe.

Alle maatregelen gelden momenteel tot en met 30 juni 2021. Op 4 juni 2021 zal het Overlegcomité de epidemiologische toestand opnieuw evalueren.

Omdat de inwerkingtreding van het gewijzigde ministerieel besluit pas is voorzien op 9 juni 2021, legt minister Verlinden het ontwerp van ministerieel besluit nog voor advies voor aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

De publicatie van het ministerieel besluit zal gebeuren nadat het advies van de Raad van State is ontvangen.

Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen opgenomen in het ontwerp van ministerieel besluit, onder voorbehoud van eventuele wijziging op basis van het advies van de afdeling Wetgeving.

Samenscholingen

Overdag (tussen 05u00 ’s morgens en 0u00) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden, behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen.

’s Nachts (tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens) zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) verboden.

Huishoudens mogen zich, ongeacht de grootte daarvan, steeds samen verplaatsen.

In de private ruimte zijn samenscholingen toegelaten tot 50 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behoudens de hierna opgesomde uitzonderingen. Door de beperking inzake het ontvangen van gasten thuis of in een toeristische logies (zie verder) zullen er niet meer dan vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) thuis binnen kunnen worden ontvangen.

Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld voetbaltraining, scoutsactiviteit) worden in het kader van de toegelaten samenscholingen groepen gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft. Tussen de leden van deze groepen van vier personen onderling moet de social distancing niet worden gerespecteerd. Met de andere aanwezige groepen van maximum vier personen moet dit wel.

Horeca, recepties en banketten

Indoor horeca wordt toegelaten tot 22u00. Outdoor horeca wordt toegelaten tot 23u30.

Bovenop de reeds geldende regels voor de horeca dienen voortaan ook de volgende bijkomende of aangepaste regels te worden nageleefd:

 • binnen is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht;
 • een maximum van vier personen per tafel is toegestaan (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar);
 • de personeelsleden dragen een CE-gemarkeerd chirurgisch mondmasker.

Afhaalmaaltijden en -dranken kunnen worden aangeboden en geleverd tot ten laatste 23u30.

Het algemeen verbod op de verkoop van alcoholische dranken tussen 22u00 en 05u00 wordt opgeheven.

Bij een receptie of banket in het kader van een professioneel uitgeoefende horeca-activiteit is een maximum van 50 klanten toegestaan, tenzij het een open terras betreft. De regels van de horeca dienen te worden nageleefd. Recepties en banketten mogen ook thuis worden georganiseerd voor een maximum van 50 personen, op voorwaarde dat deze buiten doorgaan en uiterlijk om 23u30 eindigen. In dit laatste geval wordt de naleving van de regels van de horeca uiterst sterk aanbevolen.

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM. Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.

De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05u00 en 23u30.

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

 • publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • de uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
 • de inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

Erediensten en ceremonies

Een maximum van 100 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn (onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw):

 • de burgerlijke huwelijken;
 • de individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging;
 • het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening.

Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn.

Een maximum van 200 personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst) mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij:

 • het bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie;
 • de burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden georganiseerd;
 • de individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die hiervoor bestemd zijn, desgevallend overeenkomstig het toepasselijke protocol.

Mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CIRM/CERM, kan de capaciteit binnen worden uitgebreid tot maximum 75 % van de CIRM, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Buiten kan de capaciteit tot maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) worden uitgebreid na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en na raadpleging van de CERM.

Activiteiten in georganiseerd verband

Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

 • de personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep;
 • tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld scoutsactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft;
 • de begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.

Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.

Niet-professionele sportieve wedstrijden van gevechtsporten blijven verboden.

In fitnesscentra is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht.

Markten en kermissen

Markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid, mits naleving van de regels die reeds golden voor de markten. Een aantal bijkomende regels worden van toepassing:

 • bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • de markt- en kermiskramers kunnen voortaan voeding of dranken aanbieden, mits naleving van de regels voor de horeca.

Daarnaast geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan markten en kermissen.

Winkelen en dienstverlening

Winkelen kan per twee (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden of voor zover het personen betreft die nood hebben aan begeleiding.

Handelsbeurzen kunnen voortaan plaatsvinden volgens de regels van de winkels.

Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten zijn opnieuw toegelaten, net als alle dienstverlening aan huis en dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd omwille van de aard van de dienstverlening.

Voortaan mogen de nachtwinkels open blijven tot 23u30.

Tot slot geldt er geen beperking meer van de duurtijd van een bezoek aan de winkels en dienstverleners.

Ontvangen van gasten binnen in huis of in een toeristisch logies

Ieder huishouden mag maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar) tegelijkertijd binnen in huis of in een toeristisch logies ontvangen.

Social distancing

De maatregel houdende een beperking van het aantal duurzaam onderhouden nauwe contacten geldt niet langer. Het wordt echter nog steeds sterk aanbevolen om de preventieve maatregelen maximaal na te leven, zoals het bewaren van afstand, maskerdracht, handhygiëne en ventilatie door het openen van ramen en deuren.

Voor de activiteiten die voortaan mogelijk zijn voor gezelschappen bestaande uit vier personen en bij het ontvangen van gasten, dienen de regels van social distancing niet langer te worden gevolgd. De regels van social distancing dienen wel te worden gerespecteerd ten aanzien van andere aanwezige gezelschappen.

Betogingen

Een maximum van 100 deelnemers mag zowel statische als dynamische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van de CERM.

Deelnemers worden toegelaten in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft.

Telethuiswerk

Ondernemingen, verenigingen en diensten mogen terugkeermomenten inplannen op vrijwillige basis voor de personen werkzaam in de onderneming voor wie telethuiswerk verplicht is. Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen. Per dag mag maximum 20% van de personen tegelijk op de arbeidsplaats aanwezig zijn, met uitzondering van de KMO’s met minder dan tien personen werkzaam in de onderneming, waarbij maximum 5 personen tegelijk aanwezig mag zijn.

Reizen vanuit gebieden met zorgwekkende varianten

Voor reizigers die op enig moment tijdens de laatste 14 dagen voor hun aankomst in België in Brazilië, Zuid-Afrika of India zijn geweest, geldt er voortaan slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen op de verplichting om het PLF-formulier in te vullen en te ondertekenen en voor niet-inwoners om te beschikken over een voorafgaand negatief testresultaat. Het grootste verschil is dat deze verplichtingen nu ook gelden wanneer de reizigers geen gebruik hebben gemaakt van een vervoerder en wanneer het verblijf in België of het voorafgaand verblijf in buitenland korter was dan 48 uur.