Persbericht

Minister Annelies Verlinden overlegt met vakbonden van de brandweer

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ontving vandaag de vertegenwoordigers van de vakbonden ACV, ACOD en VSOA van de brandweer. Ze bespraken belangrijke thema’s, zoals de financiering van de hulpverleningszones, het eindeloopbaanregime en de strijd tegen geweld tegen brandweerlieden en ambulanciers.

“Ik deel de bezorgdheid van de brandweerlieden en ambulanciers voor een goed statuut en veilige werkomgeving. Zij zijn er voor de burgers die hulp behoeven. Laten wij ook het nodige doen om er voor hen te zijn”, aldus minister Annelies Verlinden.

Er is de afgelopen jaren al heel wat ondernomen. Zo levert de Federale Regering forse inspanningen wat betreft de financiering van de hulpverleningszones. Dankzij de verhoging van de middelen en de indexering voor 2023, wordt de dotatie aan de brandweer tijdens deze legislatuur verhoogd met 147 miljoen euro. Vrijdag wordt het wetsontwerp om de indexering van de dotaties structureel te verankeren op de Ministerraad besproken.

Inzake agressie tegen hulpverleners is beslist om de straffen voor geweld tegen hulpverleners te verstrengen. De Ministerraad keurde reeds het voorstel goed om de straffen gelijk te trekken met de straffen voor geweld tegen politiemensen. Verder komt er een communicatiecampagne om burgers op te roepen om respect te tonen voor hulpverleners. De campagne start in het voorjaar, en wordt tegen het einde van het jaar opgebouwd.

Ten slotte worden belangrijke maatregelen besproken om het welzijn van de personeelsleden te verbeteren, zoals de aanwezigheid van preventieadviseurs in de hulpverleningszones, en voor een beter eindeloopbaanregime. Zo wordt er bekeken op welke manier de hulpverleners nog beter kunnen worden begeleid naar het einde van hun carrière, bijvoorbeeld door het invoeren van flexibele stelsels.

Tijdens de vergadering is een agenda opgesteld om de gemaakte afspraken te evalueren, en waar nodig bij te sturen.