Persbericht

Ministers Verlinden en Clarinval maken burgerpanels in de toekomst mogelijk

De Ministerraad keurde deze vrijdag, 3 juni 2022, een voorontwerp van wet goed tot bepaling van de beginselen voor de loting van burgers voor gemengde commissies en burgerpanels, georganiseerd op initiatief van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Zo zet de Federale Regering eveneens het reflectieproces voort dat via het online platform Een land voor de toekomst op gang is gebracht. Dit wetsontwerp zal nu worden voorgelegd voor advies, zowel aan de Gegevensbeschermingsautoriteit als aan de Raad van State. 

Met dit voorontwerp van wet willen ministers van Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden en David Clarinval, het mogelijk maken om burgers, die geen  politicus zijn en ook niet noodzakelijk tot een politieke partij horen, te betrekken bij de politieke besluitvorming. De burgers zullen worden uitgeloot en uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen aan een panel dat aanbevelingen kan geven aan het Parlement en de regering.

Het gaat dus om commissies die complementair zijn aan ons bestaande representatieve systeem, en het zo verder kunnen verrijken. Voor de oprichting van gemengde commissies of burgerpanels worden burgers geselecteerd en uitgenodigd. Hiertoe wordt een loting georganiseerd, op basis van een steekproef onder personen die aan verschillende voorwaarden voldoen. Ruwweg kan iedereen die in aanmerking komt om te stemmen voor het Federaal Parlement uitgeloot worden. Enkel politici, politieke adviseurs en houders van een ambt van de rechterlijke orde komen niet in aanmerking.

Dit wetsontwerp voorziet in de noodzakelijke wettelijke basis om een eerste loting uit het Rijksregister mogelijk te maken. De uitgelote burgers die op de uitnodiging willen ingaan, zullen dit kunnen melden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Uit die personen wordt door de Kamer een tweede loting georganiseerd volgens een steekproefmethode. Daarbij wordt rekening gehouden met gender, leeftijd, woonplaats en opleidingsniveau, met als doel een divers panel samen te stellen dat in grote lijnen representatief is voor de samenleving.

Deze panels worden breed geïnformeerd en gaan in dialoog met het middenveld, experten en parlementsleden, alvorens ze aanbevelingen zullen formuleren aan het Parlement en de regering.

Op die manier creëren zulke commissies een nieuwe democratische ruimte, waarin mensen kunnen kennis maken met de complexiteit van beleidskwesties en naar elkaar kunnen luisteren. Door de vertegenwoordiging uit te breiden tot een grotere en meer diverse groep mensen, kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het inspireren van de politieke besluitvorming.

“Deze regering maakt concreet werk van burgerparticipatie. Het is onze ambitie om de burger meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. Wereldwijd onderzoek en ervaring hebben immers aangetoond dat dergelijke deliberatieve processen de democratie versterken. Ik ben ervan overtuigd dat inzichten vanuit verschillende mensen kunnen resulteren in zeer waardevolle aanbevelingen voor de politieke besluitvoering”, aldus minister van Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden.

Met deze burgerpanels of gemengde commissies, waar parlementsleden samen met gelote burgers beraadslagen over bepaalde onderwerpen, wil de Federale Regering ook opvolging geven aan de online burgerbevraging Een land voor de toekomst. Dit online platform was een eerste stap in een breed democratisch debat. Het rapport dat de meningen, ideeën en aanbevelingen van het platform samenvat, zal als inspiratie dienen voor deze burgerpanels of gemengde panels en de politieke dialoog.

Het initiële opzet van het online platform – om input te verzamelen voor de dialoog binnen de regering en in de schoot van het Parlement – kan dus nu ook verder uitgerold worden in dialoog met burgers. Op die manier kunnen bepaalde onderwerpen worden uitgediept. Het Parlement treft momenteel verdere voorbereidingen om deze gemengde commissies of burgerpanels in het leven te roepen.

“Ik ben blij dat een deliberatief proces naar aanleiding van het online platform Een land voor de toekomst kan worden opgezet door de oprichting van gemengde commissies en/of burgerpanels die door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden georganiseerd. Onderwerpen van het online platform kunnen verder worden verkend en ideeën kunnen worden besproken tussen burgers onderling of tussen burgers en parlementsleden. Ik geloof oprecht dat de burgers een rol te spelen hebben in het nadenken over de toekomst van ons land”, zegt minister van Democratische Vernieuwing David Clarinval.

Ter herinnering: burgers, organisaties, academici of lokale besturen, die nog hun mening willen geven over de evolutie van onze democratie en onze staatsstructuur hebben nog tot en met 5 juni 2022 om dit op www.eenlandvoordetoekomst.be te doen.