Persbericht

Belangrijke stap in de hervorming van de Raad van State

De Ministerraad keurde, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, een voorontwerp van wet goed voor de uitbreiding van het personeelskader van de Raad van State. De Federale Regering zal hiervoor jaarlijks ongeveer €6 miljoen vrijmaken. Er wordt ook een inhoudelijke hervorming van de afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak voorbereid. De versterking van het personeelskader en de inhoudelijke hervorming zullen leiden tot snellere en kwaliteitsvolle procedures, en dus tot een betere rechtsbescherming van burgers en ondernemingen.

“We zetten een belangrijke stap in de richting van een modernere rechtspleging bij de Raad van State. Dankzij een verhoging van het personeel en een efficiëntere behandeling van bestuursgeschillen krijgen verzoekers en overheden sneller duidelijkheid over de uitkomst van een procedure. En snelle, efficiënte en kwaliteitsvolle procedures zijn goed voor het investeringsklimaat in ons land”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

In het regeerakkoord werd opgenomen dat de procedures bij de Raad van State geëvalueerd worden, om de doorlooptijd te verkorten en de rechtszekerheid te bevorderen, om het wetgevend proces te verbeteren en om bestuursgeschillen nog sneller te kunnen beslechten. Deze ambitie werd geconcretiseerd in de beleidsnota van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Ondertussen werd het eerste luik, dat betrekking heeft op de uitbreiding van het personeelskader van de Raad van State, goedgekeurd. De Federale Regering maakt hiervoor jaarlijks ongeveer €6 miljoen extra vrij. Het voorontwerp van wet dat voorziet in deze uitbreiding werd goedgekeurd door de Ministerraad. Bijkomend wordt geïnvesteerd in de modernisering van de IT-infrastructuur.

De Ministerraad heeft ook groen licht gegeven voor een verdere uitwerking van het tweede luik: een inhoudelijke hervorming van de afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak. Voor wat betreft de afdeling Wetgeving wordt onder meer voorzien in een hervorming van de adviesverlening inzake ontwerpen van wetten, decreten, ordonnanties en besluiten. Voor wat betreft de afdeling Bestuursrechtspraak wordt onder meer voorzien in een maximale doorlooptijd van een gewoon annulatieberoep zonder procedurele incidenten tot achttien maanden en een meer actieve aansturing van de schorsingsprocedure.