Persbericht

Minister Annelies Verlinden schept duidelijkheid over 24-urenregeling voor brandweerlieden

Er rezen vragen over de mogelijkheid voor hulpverleningszones om shiften van 24 uur in te voeren. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden schept na verder overleg duidelijkheid en stuurt een omzendbrief naar de voorzitters van alle hulpverleningszones.

Verschillende hulpverleningszones stelden zich vragen over een eventuele toekomstige invoering van shiften van 24 uur voor hun brandweerlieden. Om hierop een antwoord te bieden, werd op verzoek van minister Annelies Verlinden een werkgroep opgericht, onder leiding van de algemene directie civiele veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. De verschillende vakbonden namen ook deel. De doelstelling van deze werkgroep was om te onderzoeken of, en onder welke voorwaarden, hulpverleningszones in de toekomst 24-urenshiften kunnen invoeren.

De werkgroep heeft haar werkzaamheden intussen afgerond. Met de vakbonden werd een consensus bereikt over de toekomstige invoering van shiften van 24 uur. De voorwaarden worden beschreven in een omzendbrief, bestemd voor de hulverleningszones. De nieuwe uurregeling mag geen achteruitgang inhouden voor het welzijn en de gezondheid van de werknemers, zoals gewaarborgd door het zogenaamde standstill-beginsel.

Hulpverleningszones mogen daarom nu een shiftenregime met o.m. shiften van 24 uur invoeren als ten minste wordt voldaan aan volgende voorwaarden:

  • het nieuw regime moet in overeenstemming zijn met de bestaande relevante regelgeving ter zake, zoals in het bijzonder de Codex over welzijn op het werk;
  • de zone kan aan de hand van een risico-analyse motiveren dat het nodig is dat een 24-uurshiftenregeling wordt ingevoerd;
  • de vakbonden worden voor de invoering geraadpleegd;
  • een 24-urenshift is niet de enige regeling, maar er is steeds minstens één andere regeling mogelijk (bijvoorbeeld shiften van 8 of 12 uur);
  • er zijn voldoende en goed uitgeruste rustplaatsen in de kazerne;
  • er is steeds voldoende personeel aanwezig om tijdens de 24 uur de rustpauzes te kunnen respecteren.

“Brandweerlieden zorgen elke dag met veel enthousiasme en toewijding voor onze veiligheid. Sommige hulpverleningszones en hun medewerkers willen dat zij dat in shiften van 24 uur kunnen doen. De gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zowel het personeel als de burgers blijven uiteraard steeds onze eerste bekommernis. Met deze omzendbrief vinden we een goed evenwicht tussen het welzijn van de brandweerlieden, de kwaliteit van de dienstverlening en de operationaliteit van de hulpverleningszones”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.