Persbericht

Minister Annelies Verlinden overlegt met vakbonden over geweld tegen hulpverleners

Minister Annelies Verlinden heeft een constructief overleg gehad met de vertegenwoordigers van de vakbonden ACV en ACOD van de brandweer. Ze deelt de bezorgdheid van de brandweerlieden en ambulanciers over de stijging in het aantal feiten van geweld, en de ernst van deze feiten. Daarom verspreidde ze een omzendbrief die alle initiatieven in de strijd tegen dat geweld bevat. Verder wil ze de straffen voor geweld tegen hulpverleners verstrengen, en de hulpverleners uitrusten met bodcyams. Minister Annelies Verlinden geeft daarmee een duidelijk signaal: “Aan onze brandweerlieden en ambulanciers wordt niet geraakt”.

Na het overleg met de vakbonden van ACV en ACOD, zal minister Annelies Verlinden vrijdag ook vertegenwoordigers van het VSOA ontvangen. Het gesprek van vandaag is alvast goed verlopen. Er is beslist dat het overleg de komende maanden wordt verdergezet om de gedeelde aanpak te evalueren, en waar nodig bij te sturen.

“Geweld en agressie tegen onze ambulanciers en brandweerlieden zijn brandend actueel, zo bleek ook tijdens de jaarwisseling. Ze worden onder vuur worden genomen bij de uitoefening van hun werk, terwijl zij bijstand bieden aan burgers in nood. Die daden moeten krachtig worden bestreden, en een verdere escalatie van geweld moet worden vermeden”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Verschillende diensten en instanties leveren reeds veel inspanningen in de strijd tegen geweld tegen ambulanciers en brandweerlieden. Met de recente omzendbrief stimuleert minister Annelies Verlinden alle betrokken actoren om verdere stappen te zetten. De omzendbrief is bezorgd aan alle voorzitters en commandanten van de hulpverleningszones.

De aanpak berust op verschillende pijlers: de preventie, de begeleiding van personeelsleden, het strafrechtelijke en burgerrechtelijk aspect en de administratieve procedures die kunnen worden ingeleid. In de omzendbrief worden de verschillende punten uitgebreid besproken en handvaten aangereikt  aan de hulpverleningszones en de Brusselse brandweer, van preventie tot opvang en begeleiding van personeelsleden die slachtoffer zijn van geweld.

Daar blijft het niet bij. Minister Annelies Verlinden grijpt de wijziging van het Strafwetboek aan om de straffen voor geweld tegen brandweerlieden en ambulanciers te verstrengen, door ze gelijk te trekken met de straffen voor geweld tegen politiemensen. Het ontwerp van wet waarin deze verzwaring wordt voorzien, is reeds goedgekeurd door de Ministerraad. Daarnaast zullen hulpverleningszones in de toekomst gratis rechtshulp moeten bieden als een personeelslid slachtoffer is van agressie.

Verder heeft minister Annelies Verlinden een wetsontwerp opgesteld dat het gebruik van bodycams door leden van de hulpverleningszones mogelijk maakt. De beelden kunnen dienen om daders op te sporen en worden gebruikt als bewijsstuk. Daarenboven tonen onderzoek en verschillende proefprojecten aan dat het gebruik van bodycams voor een de-escalatie kan zorgen bij incidenten. Het ontwerp werd reeds een eerste keer besproken met de partners binnen de regering, en zal na het doorlopen van het wetgevend proces worden voorgelegd aan het Parlement.

Minister Annelies Verlinden neemt dus haar verantwoordelijkheid om de hulpverleners beter te beschermen, maar een samenwerking tussen alle instanaties is onontbeerlijk. Haar boodschap is dan ook duidelijk: “Laat ons samen alles in het werk stellen om onze brandweerlieden en ambulanciers in zo veilig mogelijke omstandigheden hun opdrachten te laten uitoefenen. Zij zijn er voor de burgers die hulp behoeven. Laten wij ook het nodige doen om er voor hen te zijn.”