Persbericht

Deontologische code voor kabinetsmedewerkers

De Ministerraad keurde, op voorstel van ministers van Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval, het voorontwerp van wet tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de ‘deontologische code voor openbare mandatarissen’ in eerste lezing goed. Die code is al van toepassing op overheidsbestuurders, openbare mandatarissen, kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs en wordt nu uitgebreid naar alle leden van de federale ministeriële kabinetten.

Met de wet zullen de leden van de kabinetten over een duidelijk en geharmoniseerd deontologisch kader beschikken. De Federale Regering komt zo tegemoet aan de aanbevelingen van GRECO, de anti-corruptie waakhond van Europa, om te voorzien in een duidelijk en geharmoniseerd deontologisch kader voor kabinetsleden.

Het belang van een sterke deontologische code kan niet worden onderschat, zoals ook uit recente gebeurtenissen in het Europees Parlement is gebleken. Het versterken van het integriteitsbeleid is dan ook een essentiële voorwaarde om het vertrouwen van de burger in de overheid te behouden en te versterken.

De Code bevat de grondbeginselen inzake deontologie en ethiek, alsook de gedragsregels die bij de uitoefening van een openbaar mandaat, en dus in de toekomst ook door de kabinetsleden, moeten worden nageleefd, namelijk:

  • de grondbeginselen, zoals het behartigen van het algemeen belang, gelijkheid en waardigheid;
  • de gedragsregels, waaronder integriteit, belangenconflicten, giften en diverse voordelen, bekwaamheid en kwaliteit van prestaties, aangifte van mandaten, onafhankelijkheid en onverenigbaarheden, respect voor de wetten en de toepasselijke regels, eerbiediging van het privéleven, transparantie, vertrouwelijkheid en discretie, en verplichtingen na afloop van het mandaat.

De kabinetsleden zullen zich daarenboven in de toekomst ook voor advies kunnen richten tot de Federale Deontologische Commissie wanneer ze vragen hebben rond bijvoorbeeld een potentieel belangenconflict. Deze Commissie brengt advies uit over een specifieke kwestie aangaande deontologie, ethiek of belangenconflicten, op vraag of op eigen initiatief.