Persbericht

Parlement wil burgers nauwer betrekken bij de politiek

Het Parlement gaf vandaag, donderdag 9 februari, haar goedkeuring voor het organiseren van de loting van burgers voor gemengde commissies of burgerpanels. Op die manier willen ministers van Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden en David Clarinval burgers nauwer betrekken bij de politiek.

Het wetsontwerp dat vandaag is goedgekeurd, bepaalt hoe de loting wordt georganiseerd voor  gemengde commissies of burgerpanels. Burgerpanels bestaan uitsluitend uit gelote burgers, in gemengde commissies zetelen zowel parlementsleden als gelote burgers.

Meer bepaald worden de burgers geloot uit het Rijksregister en uitgenodigd om op vrijwillige basis deel te nemen. Uit de burgers die positief antwoorden op een uitnodiging, wordt een representatieve steekproef genomen. Bij de loting wordt rekening gehouden met socio-demografische gegevens: leeftijd, woonplaats, geslacht en onderwijsniveau. Zo wordt er een divers panel samengesteld, representatief voor de samenleving. Onder andere politieke mandatarissen, politieke adviseurs, houders van een ambt van de rechterlijke orde komen niet in aanmerking.

Deze panels worden breed geïnformeerd, en gaan in dialoog met het middenveld, experten en parlementsleden, alvorens ze aanbevelingen zullen formuleren aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Federale Regering.

De Kamer van volksvertegenwoordigers treft momenteel de voorbereidingen om deze gemengde commissies of burgerpanels te organiseren. Voor de thema’s kan inspiratie worden gehaald uit het verslag van het online platform ‘Een land voor de toekomst’. Dat verslag wordt binnenkort aan de regering en het Parlement bezorgd.

“Deze regering maakt concreet werk van burgerparticipatie. Het is onze ambitie om de burger meer te betrekken bij de politiek en inzicht te geven in politieke besluitvorming. Ik ben ervan overtuigd dat hun inzichten kunnen leiden tot meer innovatieve ideeën dat en ze een extra klankbord kunnen zijn voor het Parlement”, aldus minister van Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden.

“Ik ben blij dat een deliberatief proces kan worden opgezet door de oprichting van gemengde commissies en/of burgerpanels die door de Kamer van volksvertegenwoordigers worden georganiseerd. Onderwerpen van het online platform kunnen verder worden verkend en ideeën kunnen worden besproken tussen burgers onderling of tussen burgers en parlementsleden. Ik geloof oprecht dat de burgers een rol te spelen hebben in het nadenken over de toekomst van ons land”, zegt minister van Democratische Vernieuwing David Clarinval.