Persbericht

Publicatie ministerieel besluit voor tweede fase zomerplan

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen voor de tweede fase van het zomerplan is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op enkele uitzonderingen na treden de maatregelen in werking op 27 juni 2021.

Tijdens het Overlegcomité van 18 juni 2021 werd beslist om de tweede fase van het zomerplan te activeren. De beslissingen werden vertaald in een ministerieel besluit.

De maatregelen zijn van toepassing tot en met 30 september 2021. De epidemiologische situatie wordt echter permanent en nauwgezet opgevolgd. Het is dan ook niet uitgesloten dat de maatregelen verder zullen worden aangepast in de komende periode. Een volgend Overlegcomité daartoe is alvast gepland op 16 juli 2021.

Aangezien werd beslist tijdens het Overlegcomité van 18 juni 2021 om de maatregelen van de tweede fase van het zomerplan te laten ingaan op 27 juni 2021 en de sectoren zich daarop moeten kunnen voorbereiden, was er onvoldoende tijd om het ministerieel besluit voor advies voor te leggen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Horeca

Horeca wordt toegelaten van 05u00 tot 01u00, net als het aanbieden van afhaalmaaltijden en leveringen aan huis. Een maximum van acht personen per tafel is toegelaten, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Tafels buiten mogen zo geplaatst worden dat minder dan 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, indien ze afgescheiden worden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief met een minimale hoogte van 1,8 meter.

Cafésporten en kansspelen in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten, mits de spelers hun mondmasker dragen.

Het aantal klanten voor indoor banketten en recepties wordt niet langer beperkt.

Activiteiten in georganiseerd verband

Eén of meerdere groepen van maximum 100 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 200 personen vanaf 30 juli 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Erediensten en ceremonies

Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies, individuele en collectieve uitoefening van de eredienst en individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, en het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of aan een gebouw voor niet-confessionele morele dienstverlening zijn binnen toegelaten met maximum 200 personen en buiten met 400, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld. Het aantal van 400 personen geldt ook voor een bezoek aan een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie.

Grotere aantallen zijn mogelijk na voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en met toepassing van de CIRM/CERM.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen kunnen plaatsvinden tussen 05u00 en 01u00.

Een zittend publiek van maximum 2.000 personen tot en met 29 juli 2021 en een publiek van maximum 3.000 personen vanaf 30 juli 2021 is toegelaten, kinderen tot en met twaalf jaar meegeteld, voor zover de activiteit binnen worden georganiseerd en mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Een publiek van maximum 2.500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5.000 personen vanaf 30 juli 2021 is toegelaten, kinderen tot en met twaalf jaar meegeteld, voor zover de activiteit buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is niet verplicht indien het publiek minder dan 100 personen (binnen) of 200 personen (buiten) bedraagt.

Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd, met uitzondering van het maximum geluidsniveau van 80 decibels indoor. Take away is toegelaten.

Compartimentering van het publiek aanwezig in de sportinfrastructuur tijdens sportieve wedstrijden, voor zover deze buiten worden georganiseerd, is toegelaten op voorwaarde dat geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de sportieve wedstrijd. Hiertoe wordt per compartiment in een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- of rommelmarkten, kermissen

Wanneer een markt, jaarmarkt, braderij, brocante- of rommelmarkt, of kermis meer dan 5.000 bezoekers op eenzelfde moment ontvangt, wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke in- en uitgangen tot en van de markt of de kermis.

Groepjes van acht in het kader van activiteiten

Voor alle hiervoor genoemde activiteiten geldt dat tijdens deze activiteiten groepen kunnen worden gevormd van maximum acht personen, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld waarbij geen social distancing moet worden gerespecteerd. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegelaten voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. De regels van social distancing zijn niet van toepassing op personen die onderling behoren tot eenzelfde groep van acht personen.

Het samenscholingsverbod ’s nachts en overdag vervalt.

Ontvangen van gasten binnen of in een klein toeristisch logies

Een huishouden mag maximum acht personen tegelijkertijd binnen in huis of in een klein toeristisch logies (= een vakantiewoning voor maximaal vijftien personen) ontvangen, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld.

Werk

Telewerk is niet langer verplicht, maar blijft sterk aanbevolen.

Teambuildings met fysieke aanwezigheid zijn opnieuw toegelaten.

Winkelen

Er gelden geen beperkingen meer op het aantal mensen met wie samen mag worden gewinkeld.

Nachtwinkels mogen openen tussen 05u00 en 01u00.

Massa-evenementen

Vanaf 13 augustus 2021 mag een publiek van minimum 5.000 personen per dag en maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, massa-evenementen bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en mits het naleven van de andere voorwaarden die worden voorzien in dit verband en overeenkomstig de modaliteiten van het toepasselijke samenwerkingsakkoord dat nog dient te worden goedgekeurd.

Tijdens een massa-evenement kan gebruik worden gemaakt van een tent, op voorwaarde dat ten minste twee zijden daarvan volledig open en vrij zijn. Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en deze dient in het midden van de tent op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

Betogingen

Mits het naleven van de mondmaskerplicht en de regels van social distancing gelden geen beperkingen meer voor het aantal deelnemers aan betogingen.

Reizen

De landen waarvoor een inreisverbod geldt vanwege zorgwekkende varianten worden voortaan als zones met heel hoog risico aangemerkt op de website info-coronavirus.be. Het is verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen veertien dagen op het grondgebied van deze landen bevonden om naar België te reizen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben, met uitzondering van een zeer beperkt aantal toegelaten essentiële reizen.

Niet-essentiële reizen vanuit rode derde landen naar België zijn vanaf 1 juli 2021 niet langer verboden voor derdelanders die een volledige vaccinatie kunnen aantonen door middel van een erkend vaccinatiecertificaat. Een volledige vaccinatie is een vaccinatie met een vaccin dat goedgekeurd werd door het Europees Geneesmiddelenagentschap en waarvan alle doses van het vaccin voorzien in de bijsluiter werden toegediend sinds tenminste 2 weken. Als vaccinatiecertificaat geldt een digitaal EU COVID vaccinatiecertificaat of een vaccinatiecertificaat vanuit een derde land dat als equivalent wordt beschouwd door de Europese Commissie op basis van de uitvoeringshandelingen of door België op basis van bilaterale akkoorden.

Niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België reizen en een digitaal EU COVID certificaat kunnen voorleggen, zijn vanaf 1 juli 2021 niet langer verplicht om te beschikken over een negatief testresultaat van een test die ten vroegste 72 uren voor aankomst op het Belgisch grondgebied werd afgenomen.