Nieuwsbericht

Wetsontwerp maakt eenheid van commando voor Brusselse politiezones mogelijk

Een wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent van Quickenborne maakt eenheid van commando voor de Brussels politiezones tijdens uitzonderlijke, acute of onverwachte veiligheidsproblemen mogelijk. Het voorstel van wet werd op de Ministerraad van 20 juli principieel goedgekeurd, er worden nu adviezen ingewonnen.  

De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is al verantwoordelijk voor de openbare orde, maar heeft niet de bevoegdheid om de lokale politie rechtstreeks aan te sturen door middel van bevelen, onderrichtingen of richtlijnen. Dit wetsontwerp komt hieraan tegemoet. Het wetsontwerp breidt de bevoegdheden van de Minister-President uit wanneer uitzonderlijke, acute of onverwachte veiligheidsproblemen de grenzen van de lokale Brusselse politiezones overschrijden. In die gevallen kan de Minister-President het gezag en de leiding over de lokale politie overnemen. Hierdoor wordt het mogelijk om de Brusselse politie tijdelijk aan te sturen met een eenheid van commando, waardoor deze uitzonderlijke veiligheidsproblemen sneller en op een gecoördineerde manier kunnen aangepakt worden.

Het gaat om situaties waarbij de grenzen van de lokale Brusselse politiezones worden overschreden, bijvoorbeeld in het kader van de aanpak  van een (dreigende) terroristische aanslag, de aanpak van gewelddadig extremisme, hooliganisme of grootschalige ordeverstoring of de aanpak van drugscriminaliteit.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden onderstreept het belang van dit wetsontwerp: "De mogelijkheid van eenheid van commando zal de Brusselse politiezones in staat stellen om sneller en efficiënter op te treden bij overkoepelende veiligheidsproblemen. Tevens zal ook de samenwerking en de coördinatie tussen de politiediensten hierdoor worden bevorderd, wat de veiligheid in Brussel ten goede zal komen."

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: "De zes verschillende Brusselse politiezones hebben vaak met dezelfde criminele fenomenen te kampen maar moeten die in verspreide slagorde bestrijden. Door eenheid van commando in Brussel mogelijk te maken, zullen politiemensen en -middelen veel efficiënter en effectiever kunnen ingezet worden om ernstige criminaliteit en ordeverstoring in onze hoofdstad beter aan te pakken."