Persbericht

Efficiëntere aanpak van overlast dankzij versterkte GAS-wet

De Ministerraad keurde, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de aanpassing van de GAS-wet goed. De maximumboete wordt verhoogd van 350 naar 500 euro voor hardleerse overtreders. Verder kunnen, dankzij een modernisering van de procedure, de lokale besturen efficiënter GAS-sancties opleggen. Hierdoor ondersteunt minister Annelies Verlinden hen in hun strijd tegen overlast, met als doel de steden en gemeenten leefbaarder, properder en aangenamer maken.

"De GAS-regelgeving is voor de lokale overheden een handig instrument om vaak voorkomende vormen van overlast – zoals wildplassen, nachtlawaai en sluikstorten – op een snelle en vlotte manier aan te pakken. Door deze vormen van overlast een halt toe te roepen, maken we de steden en gemeenten aangenamer voor jong en oud", aldus minister van Binnenlandse Zaken.

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) stellen steden en gemeenten in staat om een eigen lokaal veiligheidsbeleid uit te bouwen. De GAS-wet wordt aangepast op basis van het vijfjaarlijks GAS-verslag. Dat is een weergave van een bevraging van de lokale stakeholders over de werking van de GAS-wet. Het voorontwerp dat werd goedgekeurd gaat zo uit van de verzuchtingen van zij die de GAS-wetgeving dagelijks toepassen.

Concreet wordt de toepassing van de GAS-boetes vergemakkelijkt. Zo krijgen leden van de gemeenschapswacht toegang tot gegevens uit het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Voertuigen. Samen met een digitalisering van de procedure voor het vaststellen van inbreuken zal dit leiden tot efficiëntiewinst en snellere handhaving.

Om de slagkracht van de lokale besturen te versterken, worden maximumboetes verhoogd van 350 naar 500 euro. Hierdoor kunnen hardleerse overtreders strenger worden aangepakt. Voor minderjarigen blijft de situatie onveranderd. Zo wordt er in eerste instantie ingezet op alternatieve maatregelen, zoals gemeenschapsdienst en bemiddeling. De maximale geldboete die hen kan worden opgelegd indien deze alternatieve maatregelen niet werken, blijft 175 euro.

Door de GAS-wetgeving efficiënter te maken, kunnen de lokale besturen overlast nog beter aanpakken.

Het voorontwerp van wet wordt nu voorgelegd aan de verschillende adviesorganen, waarna het wetgevend proces in het Parlement kan worden voortgezet.