Persbericht

Politievakbonden VSOA en NSPV en minister Annelies Verlinden maken van de politie een aantrekkelijke werkgever

De vertegenwoordigers van de politievakbonden VSOA en NSPV en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bereiken een akkoord over het kwalitatief luik van het sectoraal akkoord. Op 28 januari 2022 werd een overeenkomst gesloten voor een loonsverhoging van gemiddeld 5% voor de politiemedewerkers. Vandaag zijn verschillende maatregelen afgesproken die moeten bijdragen tot een meer aantrekkelijke politie:  de lokale rekrutering, een meer flexibele loopbaan, de strijd tegen geweld tegen politie en een aantrekkelijker eindeloopbaanregime.

“Begin dit jaar hebben we voor het eerste sinds de oprichting van de Geïntegreerde Politie in 2001 een structurele loonsverhoging doorgevoerd voor onze politiemensen. Maar daar blijft het niet bij. Vandaag beslisten we een aantal hervormingen door te voeren om het statuut van de politiemensen verder te verbeteren, de strijd tegen geweld tegen politie versterkt aan te gaan en functies bij de politie aantrekkelijker te maken”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De maatschappij evolueert, en zo ook de verwachtingen ten aanzien van onze politiemensen. Het takenpakket is complexer geworden, de druk op de politiemensen hoger. Daarom is beslist om niet alleen op kwantitatief, maar ook op kwalitatief vlak inspanningen te leveren om het statuut van de politiemensen te verbeteren. Van instroom, naar doorstroom tot uitstroom. Verschillende maatregelen maken een loopbaan bij de politie aantrekkelijker.

1. Lokale rekrutering

Op vraag van de Lokale Politie wordt de lokale rekrutering, onder bepaalde voorwaarden, door de lokale politiezones mogelijk gemaakt. Hierdoor kunnen lokale zones zelf test- en selectieprocedures organiseren. Het doel is om functies sneller ingevuld te krijgen.

2. Een aantrekkelijke loopbaan

Als de politie voldoende kwalitatieve mensen wil aantrekken, dient ze zich te profileren als een aantrekkelijke werkgever. Verschillende maatregelen worden getroffen. Vooreerst willen we gespecialiseerde profielen zoals data-analisten, cyberspecialisten, financiële deskundigen, ... aantrekkelijker maken en zo de concurrentie op de arbeidsmarkt blijven aangaan met andere sectoren. De opleiding maakt hier een essentieel deel van uit. Verder zullen zowel de politiemensen als het burgerpersoneel al na drie, in plaats van in de meeste gevallen zes jaar, de mogelijkheid hebben om door te groeien naar een hogere graad.

3. Geweld tegen politie

Geweld tegen politiemensen aanpakken is één van de prioriteiten van zowel minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, als van de politievakbonden. In de loop van 2022 zal een omzendbrief worden opgemaakt met een integraal beleid inzake geweld tegen politiemensen. De aanpak berust op verschillende pijlers: preventie, begeleiding van de personeelsleden en hun familie, het strafrechtelijk aspect en de administratieve procedures die opgestart kunnen worden.

4. Eindeloopbaanbeleid

Het eindeloopbaanbeleid werd reeds besproken tijdens het kwantitatief luik van het sectoraal akkoord, o.a. om in voldoende aangepaste functies te voorzien voor personeelsleden aan het einde van hun carrière. Vandaag wordt nog in een aantal nieuwe maatregelen voorzien voor de betrokken doelgroep, zoals een extra dag vakantie vanaf 59 jaar. We werken ook aan een statutaire aanpassing om vanaf de leeftijd van 56 jaar het aantal nachtprestaties te verminderen.

Timing

Vooraleer het nieuw sectoraal akkoord – zowel het kwantitatief als kwalitatief luik – in werking kan treden, moet het worden omgezet in regelgeving. Streefdatum voor de inwerkingtreding is 1 januari 2023.