Persbericht

Regering bezorgt wetsontwerp pandemiewet aan Parlement

Het wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie - zoals verder aangepast na de hoorzittingen, de adviezen van experten en het advies van de Raad van State - is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Het ontwerp van de pandemiewet wordt voorgelegd aan het Parlement. De Regering rekent op een spoedige bespreking van het ontwerp.

“Uitzonderlijke omstandigheden vereisen een uitzonderlijke aanpak. Tijdens de huidige gezondheidscrisis rees de vraag naar een specifiek regelgevend kader om snel en adequaat te kunnen handelen tijdens een langdurige pandemie. Exact twee manden nadat het voorontwerp werd voorgelegd aan het Parlement, wordt vandaag het definitieve wetsontwerp bezorgd”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Met de pandemiewet vinden we een evenwicht tussen de grondwettelijke vrijheden en de snelle aanpak die zo’n crisis vereist.”

Unieke aanpak

Het voorontwerp van pandemiewet is in een ongezien vroeg stadium van het totstandkomingsproces voorgesteld aan het Parlement. Nadat de tekst in de commissie Binnenlandse Zaken werd besproken, experten hun inzichten hebben gedeeld tijdens de hoorzittingen, over de tekst werd gedebatteerd in de commissie en plenaire vergadering, adviezen van experten werden onderzocht, én het advies van de Raad van State werd ontvangen, zijn minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en haar team onmiddellijk aan de slag gegaan om het voorontwerp verder te verfijnen.

Het aangepast ontwerp is vandaag, maandag 26 april 2021, goedgekeurd door de ministerraad en bezorgd aan het Parlement. Dankzij deze werkwijze wordt een bespreking in het Parlement zeer snel na de hoorzittingen en na het advies van de Raad van State mogelijk gemaakt en op die manier rekening wordt gehouden met de urgente vraag naar een specifiek regelgevend kader voor het beheersen van een pandemie. Gelet op de ijver en de eerdere betrokkenheid van het Parlement, rekent de regering op een spoedige bespreking in het Parlement.

"We hebben de afgelopen maanden onze opdracht van democratische vernieuwing in de praktijk omgezet”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Nog nooit werd het Parlement in de totstandkoming van een wetsontwerp zo intens betrokken. Transparantie is geen loze belofte, maar een effectief streven”.

Aanpassingen ten aanzien van het voorontwerp dat eerder werd voorgelegd aan het Parlement

Om te beginnen zullen, in lijn met het advies van de Raad van State, de sanitaire maatregelen in beginsel worden genomen per koninklijk besluit. De maatregelen die geen enkel uitstel dulden, kunnen evenwel worden genomen per ministerieel besluit om dreigend gevaar te vermijden.

Daarnaast werd de termijn voor het Parlement om het koninklijk besluit dat de epidemische noodsituatie afkondigt of in stand houdt, te bekrachtigen, verlengd tot 15 dagen. Dit maakt een grondig parlementair debat hieromtrent mogelijk.

Wat betreft de maatregelen die een rechtstreekse weerslag hebben op beleidsdomeinen die binnen de bevoegdheid van de deelstaten vallen, werd verduidelijkt dat, behoudens in geval van hoogdringende situaties, de federale regering de betrokken deelstatelijke regeringen vooraf de gelegenheid biedt om overleg te plegen over de gevolgen van deze maatregelen voor hun beleidsdomeinen.

Verder werd een evenwichtig en proportioneel sanctioneringsmechanisme uitgewerkt, dat meer mogelijkheden biedt om rekening te houden met de specifieke context, omstandigheden of (probleem)situatie van de inbreuk.

Tot slot werd de bepaling inzake de verwerking van de persoonsgegevens geschrapt. Er zal worden bekeken voor zover nodig om in dit verband in een passend wettelijk kader te voorzien.