Persbericht

Minister Verlinden moderniseert de werking van de Raad van State

De Wet van 11 juli 2023 tot wijziging van de wetten op de Raad van State werd op 24 juli 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Aansluitend werden ook de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. Na de eerdere goedkeuring van het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in de Kamer, vormt dit het sluitstuk waarmee de werking van de Raad van State zal worden gemoderniseerd. Zo wordt de doorlooptijd van een procedure ten gronde met meer dan een jaar ingekort en wordt de werking van de afdelingen Wetgeving en Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoptimaliseerd.

Doorlooptijd drastisch ingekort

Waar het voorheen tot meer dan 30 maanden kon duren voor de Raad van State een uitspraak ten gronde deed in een zaak, wordt beoogd de doorlooptijd bij het normale verloop van een vernietigingsprocedure (zonder procedurele incidenten) terug te brengen tot een termijn van maximum 18 maanden. De doorlooptijd drastisch inkorten is het speerpunt geweest van de modernisering van de Raad van State.

De tijdswinst wordt bereikt door de gelijktijdige invoering van een aantal maatregelen. Zo wordt een concrete termijn bepaald waarbinnen de auditeur, die voorafgaand aan de Raad een zaak onderzoekt, zijn verslag dient af te leveren. Verder wordt de procedure om toegelaten te worden als tussenkomende partij aangepast, waardoor tussenkomsten al bij aanvang mogelijk zijn en tussenkomende partijen meteen argumenten kunnen aanreiken. Maar ook de betrokken partijen zelf kunnen helpen om tijdswinst te boeken. Zo worden zij verzocht hun middelen samen te vatten en bij de laatste stappen van de procedure, hun eerdere argumenten niet nodeloos te herhalen.

Bijkomend zal de Raad van State prioriteit geven aan dossiers die van hoger openbaar belang zijn. In het licht van het belang van de energietransitie zullen hiermee gerelateerde dossiers (zoals bijvoorbeeld de beslissing voor een vergunning van een windmolenpark) van die specifieke regeling kunnen genieten. Voor dergelijke dossiers zal de termijn van de procedure ten gronde worden teruggebracht naar maximum 15 maanden. Deze regeling zal ingaan op 1 januari 2024.

Uitbreiding van het personeelskader en middelen

Minister Verlinden breidde in 2022 al het personeelskader van de Raad van State uit. De Federale Regering zal hiervoor jaarlijks het nodige budget vrijmaken. Ook werd geïnvesteerd in de modernisering van de IT-infrastructuur. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de moderniseringen die nu zijn goedgekeurd zullen kunnen worden gerealiseerd, en dit zonder dat er wordt ingeboet op kwaliteit.

“Iedere burger, onderneming maar ook de overheid, moet veel sneller duidelijkheid krijgen over de wettigheid van een overheidsbeslissing. Dit is essentieel voor zowel de rechtszekerheid en de rechtsbescherming, als voor het investeringsklimaat. Dat we erin slagen om voor iedere procedure te komen tot een uitspraak ten gronde van de Raad van State binnen de 18 maanden, toont het grote succes en verregaand karakter van deze modernisering aan”, zegt minister Verlinden.