Persbericht

Minister Annelies Verlinden versterkt structureel de werking van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)

Deze week was een bijzondere week voor het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. Op donderdag 12 mei 2022 werd een nieuwe OCAD-wet gestemd in het parlement. Deze wet moet het OCAD, dat de terroristische en extremistische dreiging in ons land evalueert, meer slagkracht geven. De dag ervoor bracht minister Annelies Verlinden nog een bezoek aan het OCAD. Dit orgaan zal structureel worden versterkt met negen voltijdse medewerkers. Dit is essentieel want de uitdagingen waar het OCAD mee geconfronteerd wordt, nemen alleen maar toe. 

Nieuwe OCAD-wet

Het Parlement keurde - op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden - de nieuwe OCAD-wet goed. Deze nieuwe wet moet de werking van het OCAD slagkrachtiger maken en bestendigt ook officieel de aanduiding van vier nieuwe steundiensten voor het OCAD: het Nationaal Crisiscentrum, de Thesaurie, het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en de Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid. Hierdoor is de informatie-uitwisseling en samenwerking met deze diensten beter omkaderd. Daarnaast maakt de OCAD-wet de aanstellingsvoorwaarden van de directeur en adjunct-directeur actueel, door de leeftijdsvoorwaarden van 35 jaar te laten vervallen, en valt de verplichting weg dat de directeur en adjunct-directeur magistraat moeten zijn.

“Het OCAD is een essentiële partner in het Belgische veiligheidsbeleid. Met deze nieuwe wet krijgt het OCAD meer slagkracht om het hoofd te bieden aan de enorme uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Naast een nieuwe wettelijke kader versterken we het OCAD ook met de aanwerving van negen voltijdse medewerkers”, zegt Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Werkgroep Strategische Communicatie

In het kader van de Nationale Strategie tegen Extremisme en Terrorisme (Strategie TER) - die op aangeven van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in september 2021 door het Overlegcomité is goedgekeurd - is de coördinerende rol van het OCAD alleen maar toegenomen. Het OCAD brengt alle partners rond de tafel voor een gecoördineerde aanpak, zodat extremisme en terrorisme in ons land nog sneller kunnen worden gedetecteerd en bestreden. Verschillende nationale werkgroepen, onder leiding van het OCAD of een partnerdienst binnen de Strategie TER, werken hier nauw samen.

De uitdagingen blijven groot. Zo stelt het OCAD onder meer vast dat de polarisering in onze samenleving toeneemt. Extremistische narratieven worden steeds vaker overgenomen door delen van het ruimere publiek. Een heldere, eenduidige en serene communicatie aangaande terrorisme, extremisme en radicalisering, waarbij de diensten en het beleid op elkaar zijn afgestemd en samenwerken, is dus meer dan ooit belangrijk.

Daarvoor is er in het kader van die Strategie TER de werkgroep Strategische Communicatie, onder leiding van het OCAD. Het doel van die werkgroep is de publieke communicatie te ondersteunen en te optimaliseren, onder meer aan de hand van analyses en advies. Op korte termijn gaat het hier om punctueel advies bij concrete cases. Op langere termijn is het de bedoeling om een strategische communicatie uit te bouwen over alle diensten en het beleid heen. De verschillende boodschappen moeten coherent, eenduidig en transparant tot bij de burger komen.

Momenteel wordt op vraag van de Nationale Veiligheidsraad onderzocht of het mandaat van het OCAD kan uitgebreid worden door het OCAD ook de interstatelijke dreigingen te laten evalueren, een zeer pertinente aangelegenheid met de oorlog in Oekraïne.