Persbericht

Publicatie ministerieel besluit

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen – zoals beslist door het Overlegcomité van 20 augustus 2021 – is vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Net als de bestaande maatregelen zijn ook de nieuwe of aangepaste maatregelen van toepassing tot en met 31 oktober 2021. 

De lokale overheden hebben evenwel de mogelijkheid om strengere maatregelen te nemen wanneer de epidemiologische toestand op hun grondgebied dat zou vereisen.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

Vanaf 1 september kunnen evenementen van beperkte omvang, d.w.z. met een publiek van minder dan 200 personen binnen en minder dan 400 personen buiten (tot en met 30 september) en minder dan 500 personen binnen en minder dan 750 personen buiten (vanaf 1 oktober), plaatsvinden zonder enige beperking inzake mondmaskers, social distancing en horeca.

Wanneer meer personen worden ontvangen, moeten de modaliteiten voorzien in het ministerieel besluit en de toepasselijke protocollen voor de horeca en voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector nog steeds worden nageleefd, en moet de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid worden verkregen na raadpleging van het CERM en desgevallend het CIRM.

Vanaf 1 september geldt geen beperking meer op het aanvangs- en einduur van evenementen.

De mogelijkheid om de (reeds van kracht zijnde) maximale aantallen van 3000 personen binnen en 5000 personen buiten via compartimentering van het publiek te overschrijden, wordt voortaan voorzien voor alle soorten inrichtingen en evenementen.

Massa-evenementen

Vanaf 1 september wordt het mogelijk voor de organisatoren van evenementen met een publiek van minstens 200 personen binnen en van minstens 400 personen buiten (tot en met 30 september) en van minstens 500 personen binnen en van minstens 750 personen buiten (vanaf 1 oktober) om gebruik te maken van het Covid Safe Ticket. De overige regels voor massa-evenementen blijven onveranderd.

Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten, d.w.z. bijeenkomsten waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen, mogen vanaf 1 september plaatsvinden zonder enige beperking inzake mondmaskers, social distancing en horeca. Op dergelijke private bijeenkomsten mogen maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten aanwezig zijn tot en met 30 september, en maximum 500 personen binnen en 750 personen buiten vanaf 1 oktober. Deze maximale aantallen kunnen evenwel worden overschreden op voorwaarde dat toepassing wordt gemaakt van de regels die gelden voor de grotere evenementen waarbij geen toepassing wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.

Horeca

Vanaf 1 september is er geen beperking meer op de openings- en sluitingsuren voor horecazaken. Dit geldt eveneens voor de dienstverlening aan huis. 

Bovendien zal ook de beperking op het maximaal aantal personen per tafel worden opgeheven, net als de verplichting om enkel zitplaatsen aan tafel te voorzien. Daarnaast zal het niet langer verplicht zijn om aan tafel te blijven zitten en zal bediening aan de bar opnieuw in alle inrichtingen mogelijk zijn. Tot slot dient de afstand van 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen niet langer te worden gegarandeerd door de uitbater.

Voormelde beperkingen blijven weliswaar gelden voor de horeca-activiteiten tijdens de voormelde grotere evenementen, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket. Afhaalmaaltijden en -dranken zullen wel kunnen worden aangeboden.

De beperkingen inzake terrassen en decibel worden in alle gevallen opgeheven.

Bij verplaatsingen in een horecazaak blijft het mondmasker in elk geval verplicht. Eveneens blijven bepaalde hygiënemaatregelen en het verplichte gebruik van de luchtkwaliteitsmeter van kracht.

Discotheken en dancings

Discotheken en dancings kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Deze protocollen zullen op korte termijn worden uitgewerkt en ter beschikking gesteld.

Dansfeesten

Dansfeesten zijn niet langer enkel in het kader van massa-evenementen toegelaten, maar vanaf 1 september ook in het kader van private bijeenkomsten (zoals vb. een huwelijksfeest) en de hoger vermelde evenementen van beperkte omvang, zowel binnen als buiten.

Burgerlijke huwelijken, uitvaarten, erediensten, niet-confessionele morele dienstverlening en activiteiten binnen filosofisch-levensbeschouwelijke verenigingen

Vanaf 1 september gelden voor deze activiteiten geen beperkingen meer, behoudens voor wat betreft de mondmaskerplicht.

Activiteiten in georganiseerd verband

Vanaf 1 september worden de beperkingen inzake deze activiteiten opgeheven.

Samenkomsten binnen in huis of in een toeristisch logies

De beperking die gold voor samenkomsten binnen in huis of in een toeristisch logies wordt opgeheven vanaf 1 september.

Mondmaskers en regels van social distancing

Het dragen van een mondmasker en de regels van social distancing blijven belangrijke tools in de strijd tegen het virus.

Zo dient het mondmasker nog steeds te worden gedragen wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing in de voorgeschreven gevallen na te leven, alsook op plaatsen die een essentiële rol spelen in het dagelijks leven, zoals vb. winkels, conferentiezalen, gebouwen van de erediensten, culturele inrichtingen,...

Weliswaar wordt voorzien dat de mondmaskerplicht vanaf 1 september niet langer geldt:

  • in de voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen of verenigingen;
  • tijdens private bijeenkomsten;
  • tijdens de hoger vermelde evenementen van beperkte omvang.

Daarnaast dient te worden benadrukt dat de naleving van de regels van social distancing in het bijzonder een individuele verplichting voor iedere burger betreft.

De regels van social distancing gelden weliswaar niet voor personen die behoren tot eenzelfde gezelschap.

Openingsuren

Nachtwinkels mogen opnieuw openen en sluiten op de gebruikelijke uren.

Ook voor de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector worden de openingsuren voortaan niet langer beperkt.

Telewerk

De aanbeveling om thuis te werken wordt opgeheven op 1 september.

Reizen

In afwachting van het afronden van het proces ter erkenning door de Europese Commissie van de equivalentie van vaccinatiecertificaten van landen buiten de Europese Unie met het digitale EU-COVID-certificaat, worden vanaf 1 september ook vaccinatiecertificaten van deze landen aanvaard voor zover deze een set van minimale gegevens bevatten. Op die manier kan op een andere wijze worden aangetoond dat een persoon volledig gevaccineerd is met een vaccin dat wordt vermeld op de website “info-coronavirus.be” en dus kan worden toegelaten tot het grondgebied.