Persbericht

Parlement keurt wet geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid voor de gouverneurs en de Brusselse minister-president definitief goed

Het wetsontwerp betreffende het geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid binnen de provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd aangenomen in de Kamer.

Met deze wet worden bevoegdheden voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid toegewezen aan de gouverneurs. De wet voorziet dat het toekomt aan de Koning om te bepalen, bij een in ministerraad overlegd besluit, voor welke gouverneurs de nieuwe commandobevoegdheid van toepassing zal zijn. Dit koninklijk besluit moet vervolgens worden bekrachtigd bij wet binnen vier maanden na de inwerkingtreding ervan. Bij gebrek aan bekrachtiging, zal het besluit voor de toekomst buiten werking treden.

Concreet houdt de wet in dat de betrokken gouverneur(s) de bevoegdheden zal (zullen) kunnen uitoefenen die toegewezen zijn aan een burgemeester en aan het politiecollege van een politiezone in geval van uitzonderlijke, onverwachte of acute veiligheidsproblemen die de grenzen van één lokale politiezone overschrijden. Fenomenen die uitzonderlijke inspanningen vragen op vlak van veiligheid en preventie, laten zich immers niet afschrikken door bijvoorbeeld de grenzen van een gemeente of politiezone. Tevens coördineert de gouverneur in dat geval het gezag en de leiding over de lokale politie. Hierdoor wordt het principe van ‘eenheid van commando’ verzekerd en wordt een overkoepelend veiligheidsbeleid beoogd, zolang de veiligheidsproblemen dat vereisen.

Het doel van de zesde staatshervorming was een grotere autonomie voor de deelstaten in bepaalde bevoegdheidsdomeinen. Specifiek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden diverse institutionele maatregelen genomen om het preventie- en veiligheidsbeleid binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. Zo werd de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad afgeschaft. De bevoegdheid die met deze wet aan provinciegouverneurs kan worden toegekend, zou in Brussel zodoende worden uitgeoefend door de minister-president van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

“De kracht van deze wet is dat vanuit één bevoegdheidsniveau aansturing zal kunnen worden gegeven aan de politiediensten”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Hiermee zetten we in op een meer geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid. Met deze wet wordt geenszins afbreuk gedaan aan de reguliere werking van de lokale politiezones en de belangrijke aanwezigheid van de wijkpolitie in elke gemeente. Een aanspreekbare, bereikbare en nabije politie die dicht bij de bevolking staat, is en blijft de belangrijkste taak van onze lokale politie”, aldus minister Verlinden.