Persbericht

Nieuwgeborenregister voor pasgeboren baby's

De ministerraad keurde vandaag een voorontwerp van wet goed van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat er op termijn voor kan zorgen dat baby’s al van bij hun geboorte een rijksregisternummer krijgen. Hiermee wordt de eerste stap gezet naar de oprichting van een ‘nieuwgeborenregister’.

Het zal nog steeds de geboorteakte zijn die de wettelijke identiteit voor de nieuwgeborenen creëert, maar het is voor tal van zaken belangrijk en zinvol dat pasgeboren baby’s al over een administratieve identiteit en rijksregisternummer kunnen beschikken. Het zorgt er in het bijzonder voor dat het kind kan genieten van rechten en voordelen op vlak van sociale zekerheid.

 

Administratieve vereenvoudiging

 

De creatie van het rijksregisternummer gebeurt vandaag pas op het moment dat een geboorte officieel wordt aangegeven op het gemeentehuis en de geboorteakte wordt opgesteld. Vaak vindt deze aangifte pas enkele dagen tot enkele weken na de geboorte plaats. Om deze periode te overbruggen werd in afwachting van de aanmaak van de geboorteakte en de toekenning van het rijksregisternummer, een ‘BIS-nummer’ toegekend aan het kind. Dit ‘BIS-nummer’ is deels op dezelfde manier samengesteld als het rijksregisternummer en zorgt ervoor dat er al informatie kan worden bijgehouden voor de sociale zekerheid.

De ministers van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Justitie willen er nu voor zorgen dat er al vanaf het moment van de geboorte een rijksregisternummer zal worden aangemaakt. De bevoegde gemeente zal hiervan in kennis worden gesteld.

“Dit is een belangrijke stap om de administratieve afhandeling van de medische zorgen en ingrepen onmiddellijk na de geboorte te verzekeren en de rechten op vlak van sociale zekerheid te garanderen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het draagt vooral ook bij aan de administratieve vereenvoudiging. De Kruispuntbank Sociale Zekerheid zal er niet langer over moeten waken of het toegekende ‘BIS-nummer’ en het rijksregisternummer weldegelijk dezelfde persoon betreffen. Dit vermijdt fouten en verhoogt de kwaliteit van de gegevensverwerking”, besluit minister Verlinden.

 

Geboorte melden bij gemeentebestuur blijft verplicht

 

De oprichting op termijn van het nieuwgeborenregister doet geen afbreuk aan de verplichting om de geboorte van het kind te melden bij het gemeentebestuur.