Persbericht

Minister Verlinden lanceert nieuw nationaal noodplan

Tijdens een grootschalige noodplanningsoefening op de terreinen van de Turnovatoren in Turnhout lanceerde minister Verlinden vandaag een nieuw nationaal noodplan. “De voorbije legislatuur werden we met verschillende crisissen en noodsituaties geconfronteerd”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “We hebben de lessen die we hieruit hebben getrokken, vertaald naar concreet beleid waarmee we ons land en onze inwoners zo weerbaar mogelijk willen maken voor de toekomst. Met een nieuw nationaal noodplan zetten we een belangrijke stap in de modernisering van het crisisbeheer en de noodplanning in ons land.”

Broodnodige actualisatie

Vandaag verschijnt in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat een nieuw nationaal noodplan vaststelt. Dit KB vervangt het huidige KB van 31 januari 2003 en betekent dus een broodnodige actualisering van het noodplan, dat geactiveerd wordt bij de meeste crisissen op nationaal niveau. “Voor het eerst in twintig jaar maken we werk van een nieuw algemeen nationaal noodplan. In tijden waarin we steeds vaker geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering en geopolitieke spanningen is dit geen overbodige luxe, maar een absolute noodzaak”, aldus minister Verlinden.

Oprichting nationale veiligheidscel

Het nieuwe nationale noodplan voorziet in de oprichting van een nationale veiligheidscel. Deze nationale veiligheidscel zal met alle betrokken nationale actoren (zoals de directeur-generaal van het crisiscentrum, de commissaris-generaal van de Federale Politie en de voorzitters van de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Mobiliteit, Economie en Volksgezondheid) afspraken maken over prioriteiten in de noodplanning. Daarnaast zal de nationale veiligheidscel de samenwerking tussen deze actoren bevorderen. Op aansturen van deze veiligheidscel zal alle info en alle lessons learned op basis van eerdere nationale crisissen worden samengebracht en vertaald naar concreet beleid op het terrein. Hiermee wordt dus nog meer ingezet op preventie, en het belang van die preventie mag zeker niet worden onderschat. Volgens de VN is elke euro die we uitgeven aan preventie er immers zeven waard die we, in tijden van crisis, niet moeten uitgeven.

Ook legt het nieuwe nationale noodplan een formele reglementaire basis voor de crisiscellen die tijdens Covid-19 en de overstromingen in 2021 hun nut hebben bewezen. Zo werd in oktober 2020 de nationale coördinatiehub voor logistieke steun (NatLogHub) opgericht, een samenwerking tussen de Civiele Bescherming, Defensie en de Brandweernetwerken, ondersteund door het NCCN. “Met dit nieuwe nationale noodplan versterken we deze goede praktijken en geven we ze een solide juridische basis zodat ze ook in de toekomst hun nut kunnen bewijzen”, zegt minister Verlinden.

Noodplan op drie niveaus

Het nieuwe nationale noodplan zal voortaan op drie niveaus kunnen worden geactiveerd: stand-by, vooralarm en alarm. Bij het ingaan van elk van deze fases wordt de waakzaamheid verhoogd. Daarnaast wordt bij elk niveau de opstart van bepaalde voorbereidingen en communicatiekanalen voorzien.

Wetboek Noodplanning en Crisisbeheer

Met dit nieuw nationaal noodplan zet minister Verlinden een nieuwe, belangrijke stap in de modernisering van het crisisbeheer en de noodplanning van ons land in afwachting van de definitieve goedkeuring van het Wetboek Noodplanning en Crisisbeheer, dat in maart al door de ministerraad werd goedgekeurd. Met dit Wetboek heeft minister Verlinden een future-proof wettelijk kader opgebouwd dat beantwoordt aan de beleidsbehoeften én de behoeften van het terrein. Momenteel ligt dit Wetboek ter advies voor bij de Raad van State.

Daarnaast is er ook een nieuwe omzendbrief op komst met betrekking tot de noodplanning en crisisbeheer op lokaal en operationeel niveau. Deze omzendbrief bepaalt hoe afspraken kunnen worden gemaakt om één of meerdere noodplanningscoördinatoren te delen tussen verschillende gemeenten en geeft een duidelijkere omschrijving van de opdrachten tijdens de operationele coördinatie en de beleidscoördinatie, zodat ze beter overeenstemmen met de realiteit van het beheer van noodsituaties