Persbericht

Maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid te herstellen van het Zuidstation en haar onmiddellijke omgeving

Hoewel de situatie niet nieuw is, en de buurt rond het Brusselse Zuidstation al jarenlang gebukt gaat onder problemen van overlast, diefstallen, druggebruik, illegaliteit en een netheid en leefbaarheid die te wensen overlaat, is het onveiligheidsgevoel bij reizigers en de directe omwonenden vandaag alarmerend. Premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nemen nu stappen om eerst op korte termijn, en daarna meer duurzaam, de leefbaarheid en veiligheid van het station en haar onmiddellijke omgeving te herstellen.

Omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangaf ondersteuning van de federale overheid nodig te hebben, heeft nu het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) de opdracht gekregen om alle betrokken partners van de verschillende bestuursniveaus en betrokken diensten samen te brengen. De bedoeling is om te komen tot een gecoördineerde oplossing voor de complexe problematieken. Premier De Croo en minister Verlinden stellen hierbij heel duidelijk dat het engagement en de invulling van de verantwoordelijkheid door alle betrokkenen, de kritische succesfactoren zijn.

Werken op drie assen

De eerste as waarop zal worden gewerkt is de aanpak van de criminele fenomenen en illegaliteit in en rond het stationsgebouw. Naast de Federale Politie en de lokale politiezone Brussel-Zuid zullen ook onder meer de dienst vreemdelingenzaken en de veiligheidsdiensten van de NMBS, worden betrokken bij de oplijsting van de acties. Daarbij geven premier De Croo en minister Verlinden aan dat in afwachting van de opmaak van het actieplan al op zeer korte termijn operationele initiatieven zullen worden genomen die een onmiddellijk effect kunnen hebben op het onveiligheidsgevoel.

Een tweede as is de aanpak van de toestand van daklozen, hulpbehoevenden, de verslavings- en gezondheidsproblematiek en openbare netheid in de zone van het stationsgebouw en de onmiddellijke omgeving. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de betrokken gemeente- en stadsdiensten en de federale gezondheids- en immigratiediensten zullen worden samengebracht om de aanpak uit te werken. Ook de nationaal drugscommissaris zal vanuit haar drugscommissariaat ondersteuning bieden.

De derde as zijn infrastructurele aanpassingswerken die een belangrijk impact zullen hebben op het verbeteren van de veiligheid in het rond het stationsgebouw. Naast inspanningen die hiervoor zullen moeten worden geleverd door de NMBS en Infrabel, moet ook een versterkt cameratoezicht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder worden onderzocht en uitgewerkt.

 

Rol van het Nationaal Crisiscentrum

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) zal de strategische coördinatie in samenwerking met de Brusselse Hoge Ambtenaar op zich nemen en zal de samenwerking tussen de verschillende diensten faciliteren. Daartoe zullen zeer snel de eerste coördinatievergaderingen worden georganiseerd om de acties op te lijsten en om onmiddellijk invulling te geven aan operationele initiatieven op korte termijn. Het crisiscentrum zal optreden als coördinator,  zonder daarbij in de plaats te treden van de bevoegde diensten en autoriteiten. De taak is beperkt in tijd en zal na de opmaak van het leefbaarheids- en veiligheidsplan worden overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Verantwoordelijkheid

Op operationeel en uitvoerend niveau zal de Brusselse bestuurlijke directeur-coördinator van de Federale Politie, in nauwe samenwerking met de lokale politie, de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de CEO’s van de NMBS en Infrabel voor elk van de assen, en binnen de eigen bevoegdheden, een actieplan uitwerken met de acties op korte, middellange en lange termijn, dit dus onder de overkoepelende coördinatie van het Nationaal Crisiscentrum.

Premier Alexander De Croo: “De situatie van het Zuidstation is complex en verdient dat we de problemen samen aanpakken. Dit voor de veiligheid van de reizigers die naar Brussel komen, voor de inwoners van de wijken rond het station, en voor het beeld dat we ophangen van onze hoofdstad en van de hoofdstad van Europa. Concreet zal het Nationaal Crisiscentrum voortaan de inspanningen van de lokale overheden, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de bevoegde federale instanties, de NMBS en Infrabel coördineren. Concrete maatregelen worden zeer binnenkort verwacht.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “De jarenlange gekende leefbaarheids- en veiligheidsproblemen aan het Brusselse Zuidstation zijn complex. Na het recente schrijven van de NMBS gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan bijkomende ondersteuning nodig te hebben van de federale overheid. Daarom heb ik gevraagd aan het Nationaal Crisiscentrum om de komende tijd de noodzakelijke acties in en rond het station te coördineren en de samenwerking te faciliteren tussen alle betrokken overheden en diensten. We maken er vanuit de federale overheid zo een prioriteit van om de rust in en rond het Zuidstation terug te brengen.”

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort: “Over het algemeen concentreren stationsomgevingen vaak sociale- en veiligheidsproblemen. Het Zuidstation is uniek in België omdat het het enige station van ons land is met een Schengengrens. waardoor het een internationaal kruispunt is waar een veelheid aan mensen samenkomt.  De situatie bij het Zuidstation is echter verergerd door de toename van het aantal daklozen, waaronder migranten, en door drugshandel en het gebruik ervan. Deze situatie vroeg om een geïntegreerde coördinatie, waarbij elke institutionele actor zijn verantwoordelijkheden opneemt en uitoefent: de federale regering en de gemeenten met hun politiezones in de strijd tegen de drugscriminaliteit, de federale regering voor het gezondheidsbeleid en het migratiebeheer, en het Gewest en de gemeenten op het gebied van sociale- en gezondheidsdiensten en netheid. We zijn tevreden met het actieplan dat vandaag op tafel ligt".