Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden maakt €1,5 miljoen vrij in de strijd tegen intrafamiliaal geweld

De strijd tegen intrafamiliaal geweld is een topprioriteit, die een bijzondere aandacht verdient van alle betrokken partners. Daarom wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de lokale besturen motiveren om projecten uit te werken ter preventie van intrafamiliaal geweld. Half november wordt een oproep gelanceerd, waarna €1,5 miljoen zal worden verdeeld tussen vijftien gekozen projecten.

“De problematiek van intrafamiliaal geweld verdient een bijzondere aandacht. De drempel om aangifte te doen ligt vaak nog te hoog, waardoor vele slachtoffers niet worden geholpen. Op federaal niveau lopen verschillende initiatieven m.b.t. dit thema, zoals de verdere uitrol van het stalkingsalarm en de opleiding van onze politiemensen”, aldus minister van Binnenlandse Zaken. “Dit is echter een strijd die we met alle bevoegdheidsniveaus samen moeten aangaan. De lokale besturen zijn belangrijke partners, en verdienen onze steun.”

Binnenkort wordt, op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad om steden en gemeenten financieel te steunen in hun initiatieven tegen intrafamiliaal geweld. Lokale besturen worden uitgenodigd om projecten in te dienen. Een project kan ingediend worden door een samenwerkingsverband van minstens twee steden en/of gemeenten en moet een bereik hebben van minstens 15.000 huishoudens. Bij het project moet ook een lokaal netwerk intrafamiliaal geweld worden betrokken, zodat een multidisciplinaire aanpak en informatiedoorstroming wordt gegarandeerd. Dit netwerk brengt alle lokale actoren samen rond deze problematiek:  politie, terreinwerkers, eerstelijnsdiensten uit de gezondheidszorg, lotgenotengroepen, experten, …

De steden en gemeenten krijgen drie maanden de tijd om een voorstel in te dienen, waarna een expertencommissie vijftien projecten zal selecteren. In de expertencomissie zetelen vertegenwoordigers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Justitie, en Volksgezondheid, de Lokale Politie, het Openbaar Ministerie en de hulpverleningssector intrafamiliaal geweld. Elk geselecteerd project krijgt €100.000 steun, verdeeld over twee jaar. De pilootprojecten zullen als goede praktijk dienen voor andere steden en gemeenten.

De projecten rond intrafamiliaal geweld moeten op een laagdrempelige manier slachtoffers, getuigen of daders sensibiliseren voor de problematiek. Het uiteindelijk doel is om potentiële daders preventief te detecteren, en de drempel om aangifte te doen te verlagen voor de slachtoffers. Zo kunnen slachtoffers geholpen worden. Ze kunnen erop vertrouwen dat zij op professionele wijze worden opgevangen en doorverwezen naar de juiste hulpverlening.

Ook in de Veiligheidsmonitor, die momenteel loopt, krijgen fysiek en psychisch geweld aandacht. De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête omtrent veiligheid, slachtofferschap en politiewerking, en levert waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid, en dus ook voor projecten rond intrafamiliaal geweld.