Nieuwsbericht

Samenvatting beleidsnota: prioriteiten voor het nieuwe politieke jaar

Het politiek werkjaar 2020-2021 was een bijzonder jaar en wel om drie redenen.

In het eerste jaar van deze legislatuur hebben we een aantal belangrijke beleidsinitiatieven opgestart om de veiligheid en de dienstverlening aan de burger te verbeteren. We verwijzen hier graag naar de financiële versterking van de politie– en hulpverleningszones, de start van de Staten-Generaal van de Politie (SEGPol), onze aanpak voor meer respect voor politie en andere hulpverleners, de opstart van de institutionele hervormingen en het dialoogplatform voor democratische vernieuwing en de voorlopige lijst van grondwetsartikelen die voor herziening werden aangeduid. 

De aanpak van de COVID-19 pandemie legde een groot beslag op onze agenda. Niet alleen het uitwerken van een versterkte juridische basis voor de aanpak van een pandemie (de pandemiewet), ook de omzetting van de beslissingen van het Overlegcomité in maatregelen die de handhaving ervan mogelijk maakten, bepaalden voor een groot deel onze werkzaamheden.

Tot slot werden we geconfronteerd met een aantal onverwachte crisissen. We denken hier in de eerste plaats aan de grote overstromingsramp van half juli. Deze ramp eist tot op vandaag terecht onze bijzondere aandacht en inzet op. Ook de cyberaanval op het volledig IT-netwerk van de FOD BiZa, de zoektocht naar een vuurwapengevaarlijke man met radicaal-extremistische ideeën, de heidebrand in Brecht alsmede de repatriëringen van vele landgenoten uit Afghanistan vroegen onze urgente inzet. Het was telkens een stevige stresstest voor onze diensten waaruit we lessen moeten trekken voor de toekomst. Dat crisissen opportuniteiten bieden, is niet langer een goed klinkend gezegde. De evaluaties van het parlement, als ook experten en de media beschouwen we als nuttige inzichten om wat op de rails werd gezet, verder uit te werken.

Met onze werkzaamheden willen we bijdragen tot een veilige, weerbare en moderne samenleving. Onze missie, verwoord in onze beleidsverklaring (2020), blijft derhalve zeer actueel: de focus van ons beleid ligt op een versterkte, nabije en wendbare organisatie in een geglobaliseerde wereld.

We zullen daarom tijdens dit tweede jaar van deze legislatuur alle opgestarte processen, veranderingen en uitdagingen verderzetten. En schakelen in 2022 waar nodig - en mogelijk een versnelling hoger.

2021-2022: trajecten verder uitrollen en nieuwe werven openen

Tijdens het werkjaar 2020 – 2021 hebben we een aantal interessante trajecten op het vlak van veiligheid en preventie, politie, brandweer, crisisbeheer en instellingen en bevolking kunnen opstarten.

In 2022 zullen we de opgestarte trajecten verder uitrollen en nieuwe werven openen.

Onze focus ligt daarbij op de versterking van onze diensten en organisatie. We doen dit alvast op drie vlakken: meer personeel, aangepaste opleidingen en oog voor HR en huisvesting.

We versterken onze veiligheidsdiensten met meer personeel. Zo zullen we de effectieve evaluatie van de hervorming van de Civiele Bescherming niet afwachten. We werken aan de invulling van het volledig personeelskader van de kazernes van Crisnée (+10) en Brasschaat (+18). Ook de Federale Wegpolitie (+81 personeelsleden in 2021), die in 2022 i.s.m. met de regio’s tot een nieuwe aanpak van de verkeersonveiligheid wil komen, zullen we versterken. Hetzelfde geldt voor de Federale Gerechtelijke Politie en de Directie van de Beveiliging (DAB) (+350 personeelsleden in 2021). Op het niveau van de Geïntegreerde Politie zorgen we dat de rekrutering van 1600 inspecteurs jaarlijks op tempo blijft en maken we dat zij-instromers met een gespecialiseerde achtergrond ook hun weg naar de politie vinden. 

Daarnaast zullen veel opleidingen van de verscheidene veiligheidsprofessionals verder worden aangepast aan de nieuwe noden en inzichten van deze tijd. Dit geldt, in het bijzonder, voor de medewerkers van de Civiele Bescherming en Brandweer, de operatoren van de noodcentrales 101 en 112, de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, en de lokale besturen. Steeds ligt de nadruk op de verwerking van lessons learned, het multidisciplinair samenwerken, het doorzetten van digitalisering en op het uitrollen van nieuwe IT-systemen met respect voor de privacyregelgeving, alsook de inzet van innoverende technologieën of het versterken van bijzondere aspecten zoals slachtofferbejegening, de strijd tegen intrafamiliaal geweld of internationale samenwerking.

Een belangrijke factor die impact heeft op de motivatie van medewerkers en op de onderlinge samenwerking, is het HR-beleid. COVID-19 zette aan tot meer telethuiswerk of de “New of Way of Working”. Dit vereist een aangepaste huisvesting van de lokalen van de FOD. Deze ambitie moet zich ook vertalen in een HR beleid dat aanwervingen faciliteert en bespoedigt, loopbaanbegeleiding mogelijk maakt en de verschillende diensten aantrekkelijker maakt. De politie zal in dit verband met zeer concrete maatregelen haar imago als aantrekkelijke werkgever trachten te verbeteren. 

Geweld op politie en hulpverleners en de integriteit van de politie blijven belangrijke aandachtspunten. Geweld ten aanzien van politie en hulpverleners is nooit aanvaardbaar. De campagne Wederzijds Respect is meer dan een mediacampagne.

De Federale Politie zal het masterplan gebouwen verder uitvoeren. In 2022 heeft dit o.m. betrekking op het renovatieproject voor de speciale Eenheden en de uitbouw van een logistiek centrum en de renovatie of relocatie van de verkeersposten van de Federale Wegpolitie.
 

Beleidsnota