Persbericht

Publicatie ministerieel besluit

Het ministerieel besluit met de coronamaatregelen - zoals beslist door het Overlegcomité van 19 juli 2021 - is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen treden gefaseerd in werking.

Net als de bestaande maatregelen zijn ook de nieuwe of aangepaste maatregelen van toepassing tot en met 30 september 2021.

Aangezien bepaalde maatregelen reeds op zeer korte termijn in werking treden, was er onvoldoende tijd om het ontwerp van ministerieel besluit voor advies voor te leggen aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State, zelfs binnen de verkorte termijn van acht werkdagen.

Winkelen

Vanaf 30 juli zal geen beperking meer gelden op het maximaal aantal klanten in winkels en winkelcentra. Voor de grote winkels en de winkelcentra zal het bovendien niet langer verplicht zijn om in een toegangscontrole te voorzien.

Sport

Vanaf 1 september is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) verplicht in de gemeenschappelijke besloten ruimten van alle inrichtingen van de sportsector.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportwedstrijden en -trainingen en congressen

In de inrichtingen die behoren tot de evenementensector is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO₂) vanaf 1 september verplicht.

Compartimentering van het publiek aanwezig in een sportinfrastructuur tijdens outdoor sportwedstrijden, is onder bepaalde voorwaarden reeds toegelaten. Vanaf 1 september zal compartimentering in een sportinfrastructuur bijkomend ook kunnen worden toegepast zowel indoor tijdens sportwedstrijden, als outdoor tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen, op voorwaarde dat geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de activiteit. Hiertoe dient per compartiment in een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur te worden voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

Vanaf 1 september is het gebruik van het CIRM / CERM niet langer vereist indien het publiek minder dan 200 personen binnen en 400 personen buiten bedraagt.

Massa-evenementen

De minimumdrempel voor het aantal aanwezigen op massa-evenementen, die vanaf 13 augustus onder strikte voorwaarden kunnen worden georganiseerd, wordt verlaagd van 5.000 naar 1.500. Bovendien is het gebruik van het CIRM / CERM niet langer vereist bij massa-evenementen.

Vanaf 1 september zullen ook indoor massa-evenementen mogelijk zijn. 

Voor massa-evenementen geldt geen einduur. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, dienen deze te worden stopgezet om 01u00.

Reizen

Het verbod om naar België te reizen voor personen die niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet in België hebben en die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van een land bevonden dat is aangemerkt als zone met heel hoog risico wordt vanaf vandaag beperkt tot derde landen (landen die niet behoren tot de Europese Unie, noch tot de Schengenzone).

In zeer beperkte gevallen worden uitzonderingen voorzien op dit verbod, nu ook bijkomend voor personen van wie de fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de nationale veiligheid. Vervoerders moeten steeds de vereiste documenten controleren en bij gebrek eraan het boarden weigeren.