Nieuwsbericht

Federaal parlement keurt samenwerkingsakkoord m.b.t. het handhaven van de verplichte quarantaine en testing goed

Het federaal parlement keurde op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke het samenwerkingsakkoord goed m.b.t. de handhaving van de verplichte quarantaine en testing.

Reizigers die uit zogenaamde rode zones aankomen in België, zijn verplicht om in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Het samenwerkingsakkoord, dat werd gesloten tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, versterkt de handhaving van de verplichte quarantaine en testing.

Twee scenario’s worden voorzien:

  • Voor de opvolging en handhaving van de verplichte quarantaine wordt een beperkt aantal PLF-gegevens dagelijks doorgegeven aan de gefedereerde entiteiten. De gefedereerde entiteiten kunnen de gegevens verder doorgeven aan de lokale overheden. Zij kunnen dan de personen contacteren om na te gaan of zij de quarantaine naleven. Indien er vermoedens zijn dat de quarantaine niet wordt nageleefd, zullen de PLF-gegevens van die persoon worden doorgeven aan de politiediensten. De politie kan dan verdere stappen ondernemen en indien nodig een proces-verbaal opstellen.
  • Voor de handhaving van de verplichte testing wordt voorzien in een dagelijkse melding in de relevante politionele gegevensbanken van de noodzakelijke gegevens uit de PLF. Bij het niet-respecteren van de verplichting tot testing kan de politie een proces-verbaal opstellen.

De gegevens kunnen door de bevoegde diensten enkel worden gebruikt voor de opvolging en de handhaving van de verplichte quarantaine of testing.