Nieuwsbericht

Minister Annelies Verlinden pleit voor kindtoets bij politioneel optreden

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ontwikkelt een tool voor politiemensen om met kinderen en jongeren om te gaan tijdens interventies. Die tool, de kind- en jongerentoets, wordt ontwikkeld door de werkgroep kind- en jongerentoets die op 23 september 2021 voor het eerst is samengekomen. De werkgroep wordt door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie ondersteund. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van de strafrechtketen, jeugdorganisaties, vertegenwoordigers van kinderen en jongeren in Vlaanderen en Wallonië, zoals het kinderrechtencommissariaat, le Délégué général aux droits de l’enfant en leden van de administraties van de ministers die verantwoordelijk zijn voor jeugdzaken en justitie. De werkgroep heeft een duidelijke opdracht: de vertrouwensband tussen jongeren en politie langs beide kanten verbeteren door aangepaste procedures op te stellen die de politie kan hanteren bij interventies waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn.

“Jongeren hebben het recht om zich te ontplooien en kunnen daarbij fouten maken. Maar de afgelopen jaren is de spanning tussen jongeren en de politie toegenomen, onder andere door interventies bij protesten en identiteitscontroles. Dat heeft in sommige gevallen geleid tot aangrijpende ervaringen en onbegrip ten aanzien van het optreden van de politie, mogelijk soms ook onterecht. Politiemensen kregen op hun beurt het gevoel dat jongeren hen niet respecteerden. Om deze vicieuze cirkel van wederzijds onbegrip en wantrouwen te doorbreken is de werkgroep kind- en jongerentoets opgericht. Deze zal onder andere een duidelijk kader uitwerken voor het politieoptreden ten aanzien van kinderen en jongeren. We doen dit samen met alle betrokken partijen. Door elkaars noden te begrijpen, en door de aanpak en procedures van de politie aan te passen aan jongeren, herstellen we het vertrouwen in elkaar”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep werd nagegaan of er procedures met betrekking tot de handhaving en kinderen of jongeren bestaan. Op de volgende vergadering worden specifieke thema’s behandeld in subwerkgroepen. Deze thematische werkgroepen gaan dan concrete voorstellen uitwerken om de interactie tussen kinderen, jongeren en politie te verbeteren. De werkgroep zal uiteindelijk op basis van haar bevindingen de kind- en jongerentoets ontwikkelen. Deze kind- en jongerentoets zal een belangrijk instrument worden in het interventiebeleid van de politie. Als politiemensen tijdens interventies waar kinderen of jongeren aanwezig zijn op gepaste wijze met hen omgaan, zal dit het beeld dat jongeren van de politie hebben ten goede komen. Ook in de vernieuwde politieopleiding wordt nu meer tijd besteed om de interactie tussen politie, kinderen en jongeren op punt te zetten. Tot slot wordt de infrastructuur van de politie onder de loep genomen. Deze is vandaag niet altijd geschikt voor het onthaal van kinderen of jongeren.

Door de nieuwe procedures zal men het welzijn van kinderen en jongeren die in aanraking komen met politie verhogen. Op die manier zal het wederzijds respect voor elkaar groeien.